Licenční smlouva

Upozornění: Pro možnost vrácení plné částky do 14-ti dnů od nákupu MagicPen nesmí být aplikace dle odstavce 6.5. Obchodních podmínek aktivována. Než aplikaci aktivujete, vyzkoušejte prosím její verzi zdarma.

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Společnost je MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o., se sídlem Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Czech republic, IČ: 24232335, registrované u Městského soudu v Praze dne 22. 10. 2012, pod sp. zn. C 200563.

1.2 Zákazník je jakákoliv fyzická osoba, která si zakoupila nebo užívá Software poskytovaný Společností. Zákazníkem ve smyslu tohoto ustanovení se stává i nabyvatel, na něhož byla licence k Softwaru převedena původním Zákazníkem.

1.3 Software je datový soubor obsahující počítačový program poskytovaný Společností a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi k původnímu Softwaru dále poskytnuty. Software není předmětem koupě, poskytováno je pouze právo k jeho užívání – licence.

1.4 Hardware je jakékoliv fyzické zboží dodané Společností Zákazníkovi (např. pero na ovládání tabletu).

1.5 Zboží je souhrnný pojem pro veškerý Software a Hardware nabízený Společností. Aktuální informace o jednotlivém zboží nabízeném Společností jsou uvedeny na webových stránkách www.magicpen.cz.

1.6 Licenční smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, na základě níž je Zákazníkovi poskytnuta licence k užívání Softwaru. Licenční smlouva je uzavřena na základě objednávky, jíž je součástí, a to mechanismem uvedeným v čl. 3 Licenční smlouvy.

1.7 Smluvními stranami jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé.

1.8 Smluvní vztah je právní vztah mezi Společností a Zákazníkem založený Licenční smlouvou.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tato Licenční smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti s poskytováním licence při užívání Softwaru.

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti udělit Zákazníkovi formou licence oprávnění k výkonu práva užívat Software a zároveň závazek Zákazníka uhradit odměnu za poskytování licence a dodržovat podmínky užívání Softwaru uvedené v Licenční smlouvě.

2.3 Uzavřením Licenční smlouvy vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými jejími ustanoveními.

2.4 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že tato Licenční smlouva týkající se výlučně Softwaru nevylučuje platnost Obchodních podmínek.

3. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Licenční smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník po zahájení instalačního procesu zadá svůj unikátní licenční kód a odsouhlasí zde zobrazené Obchodní podmínky Společnosti. S Obchodními podmínkami se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti. Bez odsouhlasení předmětných Obchodních podmínek není Zákazníkovi uzavření Licenční smlouvy k Softwaru umožněno.

3.2 Cena za licenci k předmětnému Softwaru je vždy součástí platby za Zboží, jehož je předmětný Software nedílnou součástí.

3.3 Zákazník obdrží unikátní licenční kód k Softwaru jako součást fyzického balení Zboží, jenž předmětný Software obsahuje.

3.4 Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Společností je k cenám Zboží účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1 Zákazníkům není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do Softwaru Společnosti, činit v něm jakékoliv změny nesouvisející se Zákaznickým nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny Softwaru nebo jakýmkoli způsobem narušovat jeho funkčnost. Zákazník dále není oprávněn licenci k Softwaru pronajmout nebo převést bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.2 Licence poskytnutá Společností Zákazníkovi je nepřevoditelná, nevýhradní a je poskytována pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání Softwaru Zákazníkem.

4.3 Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních nebo jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.4 Zákazník bere na vědomí, že mu případným nevyužíváním Softwaru nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu, či snížení ceny za licenci k Softwaru, či vrácení jakéhokoliv plnění ze strany Společnosti.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

5.1 Vzhledem k povaze Softwaru si Společnost vyhrazuje právo na:

a) změny Softwaru za účelem jeho zkvalitnění
b) změny technických parametrů Softwaru, pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost

5.2 Společnost je oprávněna přerušit nebo omezit provoz Softwaru na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy Softwaru nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity Softwaru, ochrany dat nebo při zjištění jeho ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.

5.3 Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit provoz Softwaru i bez předchozího upozornění Zákazníka také v případě, že:

a) Zákazník užívá jiný software, který může negativně ovlivnit fungování Softwaru Společnosti, jeho integritu, či kvalitu ve vztahu k ostatním Zákazníkům
b) existuje důvodné podezření, že Zákazník poskytnutý Software zneužívá

5.4 Jakmile by důvod omezení nebo přerušení provozu Softwaru dle čl. 5.2 nebo čl. 5.3 Licenční smlouvy odpadl, Společnost fungování Softwaru Zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Společnost může v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 5.3 Licenční smlouvy požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opětovným zprovozněním Softwaru.

5.5 Společnost je oprávněna shromažďovat, zpracovat a ukládat informace o využívání a činnosti Softwaru.

6. DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM

6.1 Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem.

6.2 Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

8.1 Společnost poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwaru, přičemž Společnost odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwaru, nikoliv za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licenční smlouvy, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem. Společnost rovněž nezodpovídá jmenovitě za:

a) případy, kdy je Software používán v rozporu s dokumentací
b) absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci
c) případy, kdy je Software provozován na nevhodném hardwaru nebo hardwaru, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v rámci dokumentace k předmětnému Softwaru
d) skutečnost, že Software nepracuje na hardwaru, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován
e) případy, kdy je Software provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti
f) případy, kdy je Software provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod

8.2 Strany sjednaly, že pokud bude Software vadný, nemůže Zákazník požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Společnost:

a) je připravena takovou vadu odstranit
b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwaru
c) v přiměřeném čase vadu odstraní

8.3 Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Software řádně registrován, aktualizován, licence k Softwaru zanikla, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti.

8.4 Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwaru.

8.5 Společnost nezaručuje, že Software splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwaru nebo za závadu nebo škodu Softwarem způsobenou dále nelze považovat:

a) případy, kdy je Software používán v rozporu s dokumentací,
b) absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny dokumentaci
c) případy, kdy je Software provozován na nevhodném hardwaru nebo hardwaru, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v rámci dokumentace k předmětnému Softwaru
d) skutečnost, že Software nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
e) případy, kdy je Software provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti
f) případy, kdy je Software provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod

8. REKLAMACE

8.1 Bližší podmínky reklamace jsou stanoveny v Obchodních podmínkách Společnosti, dostupných na webových stránkách Společnosti.

8.2 Reklamaci Softwaru je možné uplatnit písemně na adrese sídla Společnosti.

8.3 Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

a) identifikační údaje Zákazníka
b) specifikace Softwaru a popis reklamované vady,
c) doklad o zakoupení Softwaru

8.4 Pokud je pro některý Software specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných oprávněných záručních středisek.

8.6 O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka e-mailem nebo písemně.
9. NÁHRADA ÚJMY

9.1 Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících z Licenční smlouvy, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

9.2 Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu Softwaru z důvodů uvedených v čl. 5.2 a čl. 5.3 Licenční smlouvy

9.3 Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Nového občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi Smluvními stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

9.4 Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Zákazníkem správně zálohována.
9.5 Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

9.6 Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Softwaru nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

9.7 Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Licenční smlouva něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

9.8 Společnost nenese odpovědnost za řádné doručení e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka a neodpovídá za újmu, která Zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od Společnosti vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný Společností Zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty Zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu.

9.9 Společnost nenese odpovědnost za kompatibilitu Softwaru s dalším hardwarovým a softwarovým vybavením Zákazníka v případě, že nedodržuje pokyny k užívání Zboží stanovené Společností nebo příslušným výrobcem Hardwaru.

10. TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

10.1 Licenční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10.2 Licenční smlouva zaniká odstoupením od Licenční smlouvy z důvodů uvedených v čl. 10.3 a 10.4 této Licenční smlouvy. Odstoupení musí být doručováno v písemné formě a musí obsahovat odůvodnění. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení.
10.3 Zákazník je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže je Software nefunkční z důvodů zaviněných výhradně Společností po dobu delší než 30 dnů nebo v důsledku vzniku práva na odstoupení od smlouvy jako výsledku reklamačního řízení.

10.4 Společnost může odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže:

a) Zákazník neposkytl Společnosti součinnost nutnou pro řádné plnění Licenční smlouvy
b) Zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu Softwaru
c) Zákazník jinak závazně porušuje Licenční smlouvu nebo Obchodní podmínky

10.5 Odstoupení od Licenční smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc), tzn. že Smluvní strany si nebudou vracet plnění poskytnutá před odstoupením od Licenční smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že odstoupení od Licenční smlouvy zejména nezakládá nárok Zákazníka na vrácení ceny uhrazené společnosti za poskytnutí licence k Softwaru.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Licenční smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení Licenční smlouvy.

11.2 Tato verze Licenční smlouvy je platná od 1. 2. 2016

11.3 Smluvní strany se dohodly, že Licenční smlouva může být Společností jednostranně měněna či doplňována, a to zejména z důvodu technologických změn Zboží poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit Licenční smlouvu tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

11.4 Zákazník bude o změně nebo doplnění Licenční smlouvy informován na webových stránkách www.magicpen.cz/licence/ nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Licenční smlouvy uvedl, a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplnění Licenční smlouvy. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Licenční smlouvy. Zákazník má právo změnu či doplnění Licenční smlouvy odmítnout a Licenční smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněné nebo doplněné Licenční smlouvy. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva, platí, že s obsahem změněné či doplněné Licenční smlouvy vyslovil souhlas.

11.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Licenční smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Nového občanského zákoníku.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi bude probíhat v českém jazyce.
11.7 Zákazník uděluje Společnosti souhlas k použití veškerých záznamů, nahrávek, kopií písemností nebo komunikace Smluvních stran jako důkazního prostředku v případném sporu mezi Společností a Zákazníkem, a to za podmínky, že byly tyto pořízeny v souladu s Licenční smlouvou.

11.8 Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá z Licenční smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

11.9 Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Nové občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Licenční smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Licenční smlouvy.

11.10 Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Nového občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá z Licenční smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

11.11 Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Nového občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

11.12 Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 Nové občanského zákoníku

11.13 Smluvní strany se podle § 1895 Nového občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Nového občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas.

11.14 Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající z Licenční smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

11.15 Touto Licenční smlouvou nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází, ani sankce stanovené těmito právními předpisy za jejich nelegální užívání