Obchodní podmínky

Upozornění: Pro možnost vrácení plné částky do 14-ti dnů od nákupu MagicPen nesmí být aplikace dle odstavce 6.5. Obchodních podmínek aktivována. Než aplikaci aktivujete, vyzkoušejte prosím její verzi zdarma.

Společnost: MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o.
Se sídlem: Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Czech republic
IČ: 24232335
Registrovaná: U Městského soudu v Praze dne 22. 10. 2012, pod sp. zn. C 200563

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ – Reklamace zasílejte, prosím, přímo na adresu servisu VSP DATA a.s.
VSP DATA a.s.
Service Park Area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Czech republic

Sběrné místo pro reklamace v Praze:
VSP DATA a.s.
Jeremenkova 88
140 00 Praha 4
tel. +420 272 103 340
Po – Pá 8:00 – 17:00

Pro více informací ohledně reklamací a mimozáručních oprav možnost kontaktovat servis přímo na emailové adrese truelife@vspdata.cz nebo na telefonní lince +420 381 489 800.

Novinka: ZÁRUKA 2 ROKY I PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY!

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o., se sídlem Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Czech republic, IČ: 24232335, registrované u Městského soudu v Praze dne 22. 10. 2012, pod sp. zn. C 200563 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese www.truelifecare.cz/eshop/ (dále jen „internetový obchod“)

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na stránkách internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to internetový obchod umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2 Při registraci na stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Nabídka zboží prezentovaného v internetovém obchodě je pouze informativního charakteru a není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2 Internetový obchod obsahuje informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu)
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „objednávka“)

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v rámci uživatelského účtu s označením „Konečné potvrzení objednávky“.

3.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší do základní sazby.

3.10 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se tak dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

4.2 Pro úhradu kupní ceny zboží prodávajícímu může kupující zvolit jeden z následujících způsobů:

– platba v hotovosti při převzetí zboží
– platba na dobírku
– online platba prostřednictvím platební brány GoPay (např. platební kartou)
– uskutečnění platby na účet u FIO Banky, a.s.:
– číslo účtu: 2400320854/2010 pro platby v CZK z České republiky
– číslo účtu: 2900336529/8330 pro platby v EUR ze Slovenské republiky

4.3 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník se nepoužije.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Jakékoliv slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad – fakturu a zašle jej elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o. je plátcem DPH.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Přepravu zboží zajišťuje prodávající a to v rámci České republiky a Slovenské republiky. Náklady na přepravu zboží se liší dle zvoleného způsobu přepravy, který si zvolí kupující při vytváření objednávky. Možné způsoby a podmínky přepravy zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v sekci „Doprava“.

5.2 Dodání zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 1 – 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá).

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo zakládající oprávněné podezření na poškození zboží, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě je kupující povinen sepsat s přepravcem zápis o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Storno lze provést buď telefonicky na čísle +420 608 888 874 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese email@truelifecare.cz.

6.2 Do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem objednávky několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

6.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o., Braškovská 15/308, 161 00 Praha 6 či na adresu elektronické pošty reklamace@truelifecare.cz .

6.4 Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká v případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti.

6.5 Kupující bere na vědomí, že pakliže bylo zakoupené zboží z části nebo zcela tvořeno digitálním obsahem (softwarem), odstoupením od kupní smlouvy není v souladu s § 1837 Nového občanského zákoníku vzhledem k dodání digitálního obsahu se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dotčena platnost již uzavřené Licenční smlouvy na užívání předmětného digitálního obsahu (softwaru) a zákazníkovi tímto nevzniká nárok na vrácení kupní ceny digitálního obsahu (softwaru). Licenční smlouva je k dispozici na www.magicpen.cz/licence.

6.6 Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.7 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.8 Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, budou mu prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, vráceny všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

6.9 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupujete od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo předat na adrese MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o., Papírenská 1, 160 00 Praha 6 obdržené zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím lhůty 14 dnů.

6.10 Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

6.11 S vrácením platby má prodávající právo vyčkat do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že jej prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.12 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.13 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.14 Storno objednávky ze strany prodávajícího – dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

– zboží se již nevyrábí nebo nedodává
– výrazně se změnila ze strany dodavatele cena zboží
– v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá), za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř a jiné zjevné chyby v psaní

V případě storna objednávky ze strany prodávajícího tento neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, a není poté dohodnuto jinak, prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny platby, které od něj obdržel a to nejpozději do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1 Kupující má možnost v záruční době uplatnit právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (dále jen „reklamace“). Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou.

7.2 Kupující oprávněn uplatnit reklamaci zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Vada zboží, která se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

7.3 Záruční doba uvedená čl. 7.2 neplatí pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Pro tyto podnikatele činí záruční doba 24 měsíců.

7.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy jej kupující zboží převzal:

– má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
– odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
– vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.5 Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7 Právo reklamace zboží kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, tuto vadu sám způsobil, jednalo se o zboží rychle se kazící, či použité.

7.8 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

7.9 Právo reklamace je kupující povinen uplatnit na adrese servisního střediska VSP DATA a.s., Service Park Area, Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Zboží zaslané na adresu sídla společnosti může být prodávajícím přijato se značným zpožděním, v závislosti na míře spolupráce dopravce.

7.10 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.11 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se u zboží jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.12 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré náležitosti potřebné pro vyřízení reklamace (např. části zboží). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění chybějících náležitostí od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

7.13 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

7.14 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.15 Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

7.16 V případě nevyzvednutí reklamovaného do jednoho měsíce od vyrozumění kupujícího o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

7.17 Pokud je poskytována delší doba záruky, než doba uvedená čl. 7.2, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

7.18 V případě, že ke zboží neexistuje záruční list, slouží namísto něj daňový doklad – fakturu.

7.19 Prodávající nezodpovídá za předměty nesouvisející s reklamovanou vadou, které kupující zašle spolu s reklamovaným výrobkem, zejména za paměťové karty ponechané v zařízení. Pro zaslání vzorků videa lze použít přenos např. přes uschovna.cz, nebo přiložit k zásilce CD.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích.

8.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího MagiCam HD SOLUTIONS, s.r.o., Braškovská 15/308, 161 00 Praha 6, elektronickou poštou na adresu email@truelifecare.cz nebo oznámením prodávajícímu telefonicky.

8.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

Je-li žádost kupujícího na odstranění závadného stavu shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není zároveň dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.2 Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému či neúčinným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ustanovení ostatních. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4 Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

9.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2016 a ruší obchodní podmínky předcházející.